Handikap politik og DEIJ

 

Expand støtter personer med handicap og sikrer at handicappede enkeltpersoner får adgang til rimelige forhold. Derudover forbyder Expand diskrimination på baggrund af handicap og ønsker at sikre lige muligheder for alle kvalificerede personer med handicap.

Expand er forpligtet til at sikre at undervisningsfaciliteterne er i overensstemmelse med lovgivningen.

Personer med spørgsmål om denne politik skal kontakte Annette Kledal, mail ak@expand.nu eller telefon 40158124.

 

Vores mål er at skabe et læringsmiljø, der imødekommer den enkelte elevs behov. Vi er i stand til at imødekomme en række forskellige indlæringsvanskeligheder for at gøre vores coachuddannelse tilgængeligt for flest mulige. Bl.a. er vores undervisningsfaciliteter tilgængelige for rullestol, og alt undervisningsmateriale er tilgængelig online.

Kontakt venligst Annette Kledal, mail ak@expand.nu eller telefon 40158124 før du tilmelder dig for at høre, om dine behov bliver mødt.

 

Vedr. uddannelsens trin1 (Level 1), som udbydes gennem Lederne Kompetencecenter, kontakt venligst Helle Damsgaard, hda@lederne.dk med eventuelle spørgsmål.

 

 

Diversity, Equity, Inclusion and Justice Statement – DEIJ erklæring

 

ICF Global Board of Directors godkendte ICF’s erklæring om mangfoldighed, inklusion, tilhørsforhold og Retfærdighed i juli 2020. Personale og frivillige ledere fra ICFs seks familieorganisationer har efterfølgende medunderskrevet erklæringen. Denne principerklæring afspejler en holdning alle ICF-medlemmer, indehavere af legitimationsoplysninger og akkrediteret udbydere inviteres til at abonnere på.

 

ICF-medlemmer og ICF certificerede coaches bor og arbejder i mere end 140 lande. ICF er et pulserende globalt samfund, der forpligter sig til den fælles vision om at gøre coaching til en integreret del af et moderne samfund. Vores mission er at lede den globale udvikling af coaching. For at gøre dette, skal vi reflektere over vores blinde vinkler, og være opmærksom på muligheder for forbedringer. Vi kan ikke ignorere udfordringer, som mange coaches og coaching-klienter møder på grund af systemiske problemer i deres fællesskaber.

 

Som medlemmer af ICF-fællesskabet tilskriver vi kerneværdierne integritet, ekspertise, samarbejde og respekt stor værdi. Grundlaget for disse værdier er en fælles forpligtelse til mangfoldighed, inklusion, tilhørsforhold og retfærdighed.

 

Vi vil sætte mangfoldighed, inklusion, tilhørsforhold og retfærdighed i spidsen for enhver beslutning, vi træffer inden for vores forening.

 

Når vi fortsætter rejsen mod vores vision, vil vi forpligte os til at værdsætte de unikke talenter, indsigter og erfaringer, som hver coach og klient bringer til verden.

 

Expands ikke-diskrimineringspolitik:

 • Ansættelse af alt personale foregår uden forskelsbehandling med hensyn til race, alder, religion, farve, tro, national oprindelse, køn, seksuel orientering, kønsidentitet, civilstand, handicap eller veteranstatus.
 • Intet personale vil diskriminere deltagere på grund af race, alder, religion, farve, tro, national oprindelse, køn, seksuel orientering, kønsidentitet, civilstand, handicap eller veteranstatus.
 • Alle individer er velkomne til at deltage uanset race, alder, religion, hudfarve, tro, nationalitet oprindelse, køn, seksuel orientering, kønsidentitet, civilstand, handicap eller veteranstatus.
 • Alle medarbejdere, studerende og andre deltagere skal kunne nyde et miljø frit for diskrimination og chikane. Dette inkluderer, men er ikke begrænset til, diskrimination eller chikane inden for områderne race, alder, religion, farve, tro, national oprindelse, køn, seksuel orientering, kønsidentitet, civilstand, handicap eller veteranstatus. Vores organisation udøver ikke og vil ikke tolerere adfærd fra nogen medarbejder, studerende, besøgende eller leverandør, som urimeligt forstyrrer en persons evne til at lære i et inkluderende og anerkendende miljø.

 

Deltagere, der ønsker at rapportere forskelsbehandling, opfordres til at følge den skitserede klagepolitik her (link til klage politik). Expand vil straks undersøge alle krav og rapporter om upassende adfærd.

 

 

Klage politik

 

 

Klager over forhold på Expands ICF akkrediterede coachuddannelse eller andre kurser rettes i første omgang til Expand.

 

Klager over etiske forhold kan sendes til ICF Danmark Etiske Komité. De kan hjælpe med at løfte det videre til ICF Global, såfremt det er påkrævet.

Du finder information om ICF Danmark Etiske komité her: https://www.icfdanmark.dk/icf-denmark/etisk-komit/

 

Klager i forhold til ICF-akkrediteringen følger ICF Accreditation Complaint Process.

Du finder beskrivelse af processen her: https://coachingfederation.org/coaching-education/accreditation-complaints

 

Expand søger at sikre en retfærdig behandling af enhver person og at løse evt. klager rettidigt og retfærdigt. Deltagere har ret til at indgive klage vedr. præsentation eller indhold, facilitetsproblemer eller instruktør/fakultetets adfærd. Alle klager vil blive adresseret efter bedste evne for at forhindre yderligere problemer. Klageprocessen er følgende:

 

 1. En deltager skal først forsøge at løse problemet direkte med underviseren/træneren, personalet, eller deltager, som de har et problem med. Hvis deltagerne ikke er trygge ved at henvende sig den enkelte, kan de fortsætte til trin 2
 2. Hvis deltagerne ikke er trygge ved at henvende sig til den person, som de vil klage over, eller ikke er i stand til at løse problemet direkte, skal deltagerne indsende en skriftlig klage til programlederen inden for 14 dage. Programlederen vil gennemgå klagen og tale med deltageren inden for 7 dage efter modtagelsen af klagen. Programlederen vil arbejde sammen med alle involverede parter for at løse problemet. Program leder er Annette Kledal, MCC.
 3. Hvis en deltager ikke føler, at problemet er løst, skal en skriftlig anmodning om appel sendes til ICF Danmarks Etiske Komité til gennemgang. Denne appel bør omfatte den oprindelige klage og årsag(er) til, at deltageren er utilfreds med løsningsforsøget. Hvis Etisk Komité ikke har juridisk bemyndigelse for at finde en løsning, kontaktes ICF Danmarks bestyrelse, som sender klagen til ICF Global.

 

 

 

Deltagelsespolitik (participant enrollment agreement)

 

Succes i vores program kræver fuldt engagement fra alle deltagere. Ved at tilmelde dig Coachuddannelsen forventer vi, at du er fuldt til stede under alle sessioner og deltager efter bedste evne. Dette inkluderer at ankomme til tiden, overholde de spilleregler, som holdet selv opstiller samt deltager aktivt og konstruktivt i undervisningen.

 

Hvis der opstår en nødsituation, eller du bliver syg, og ikke kan deltage på et modul, så kontakt underviser Annette Kledal eller Lederne så hurtigt som muligt – mail ak@expand.nu, telefon 40158124

 

For at give dig de minimumskrævede træningstimer til certificering er det vigtigt, at du er til stede under hele uddannelsen. Expands Level 2 akkrediterede coachuddannelse er akkrediteret med i alt 135,5 timer, og ICF kræver 125 timer ti len PCC certificering.

 

Undervisningen består af følgende elementer som alle skal følges:

 • Moduler (undervisningsdage på trin 1 og 2)
 • Mentorsessioner i grupper på trin 1
 • Mentorsessioner individuelt på trin 1 og 2

 

Hvis du går glip af mere end 1 dags undervisning på uddannelsen, har du mulighed for at:

 1. Følge timerne på næste hold såfremt der er plads mod ekstra betaling
 2. Få eneundervisning for at dække de savnede timer mod merbetaling
 3. Tilmelde dig en anden uddannelse. Ekstra betaling kan forekomme

 

På Trin 1 (Level1) laves aftale med Lederne Kompetencecenter og deres regler gælder: https://www.lederne.dk/kompetencecenter/kurser/coachuddannelse-for-ledere#/none/none

 

På trin 2 (Level 2) laves aftale med Expand. www.expand.nu

 

Alle elementer i en uddannelse skal være tilfredsstillende gennemført før der kan udstedes certifikat.

 

 

PCC-niveau eksamen

Når en kursist har gennemført alle uddannelseselementer på trin 1 og 2 af Expands ICF Akkrediterede Coachuddannelse, kan deltageren gå til PCC niveau mundtlig eksamen. Dette kræver desuden dokumentation på 70 gennemførte coaching timer.

For yderligere beskrivelse af PCC-niveau eksamen læs her

 

 

Politik ved delvis gennemførsel af uddannelse/kursus

 

 

Såfremt en kursist ønsker at afmelde fra et kursus eller uddannelse før den er afsluttet, kan der udstedes et bevis på deltagelse og hvad kursisten har gennemført på uddannelsen frem til afmeldingen.

 

Vedr. tilbagebetaling se Betalingspolitik.

 

 

Betalingspolitik inkl. afdragsordning og tilbagebetaling

 

 

Ved tilmelding til uddannelsens trin 1 (Level 1) genne Lederne gælder deres betingelser.

https://www.lederne.dk/kompetencecenter/kurser/coachuddannelse-for-ledere#/none/none

 

Når du tilmelder dig kurser eller uddannelser udbudt af Expand ApS, faktureres et depositum.

Restbeløbet faktureres til forfald ved uddannelsens eller kursets start.

Ved afmelding ind til 4 uger før start, tilbagebetales det indbetalte beløb.

Ved afmelding senere end 4 uger før start, tilbagebetales det indbetalte beløb minus et gebyr på 500kr.

Hvis kursisten ønsker at blive overført til et senere hold, er det muligt, hvis der er plads.

Alle priser er ekskl. moms.

 

Ved afbrydelse af uddannelse/kursus

Kursisten kan flytte til et senere hold uden betaling, såfremt der er plads.

 

Kursisten modtager refundering af den del af indbetalingen, som vedrører den ikke gennemførte del af uddannelsen/kurset. I dette tilfælde betales et administrationsgebyr på 2.000kr ekskl. moms.

 

Betingelser ved afdragsordning

Individuel betalingsordning kan aftales ved tilmelding. Al indbetaling til en uddannelse/kursus skal være afsluttet inden afslutningen på uddannelsen/kurset.

 

 

Overførsel af uddannelse (transfer of credit policy)

 

 

Trin 1 (Level 1)

Det er ikke muligt at få overført anden coachuddannelse på trin 1 af uddannelsen (Level 1). Den skal tages i sin helhed.

 

Trin 2 (Level 2)

Vi kan acceptere merit fra andre ICF akkrediterede coachuddannelse under følgende betingelser:

Kursisten skal have gennemført og afsluttet en Level 1 akkrediteret coachuddannelse fra en anden udbyder for at blive optaget på trin 2 af Expands Level 2 akkrediterede coachuddannelse.

 

Vi skal i forbindelse med endelig tilmelding modtage kopi af certifikat, antal timer og mentorcoaching gennemført samt kontakt oplysninger til anden udbyder/underviser.

 

Kontakt Annette Kledal, ak@expand.nu eller 40158124 inden du tilmelder dig.

 

 

Afbuds og sygdomspolitik

 

Se også afsnit 3

Ved sygdom og uopsættelige forhold, melder kursisten fra til underviseren hurtigst muligt.

 

Såfremt en deltager på en ICF akkrediteret coachuddannelse mangler mere end samlet 1 undervisnings dag, skal der laves en individuel plan for at indhente de manglende timer. Der kan forekomme merbetaling for dette.

Skal vi snakke om, hvordan dit potientiale kan udvikles?